Кукуруза Надія Вікторівна

Кандидат мистецтвознавства,

Завідувачка кафедри сценічного мистецтва і хореографії, доцент

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Народилася в с. Ясіня Рахівського району Закарпатської області. Середню спеціальну освіту і кваліфікацію «Викладач по класу скрипки, артист оркестру» здобула в Ужгородському державному музичному училищі (1980).

Закінчила Рівненський державний інститут культури (спеціальність «Режисер театрального колективу») (1985), Київський державний інститут театрального мистецтва ім. І. К. Карпенка-Карого (спеціальність «Театрознавство») (1995).

Працювала педагогом, завідувачем літературною частиною в Івано-Франківському обласному театрі ляльок (1989–1999), в системі закладів культури м. Івано-Франківська.

Асистент кафедри (2003–2009), старший викладач (2009–2010), на посаді доцента (2010–2011), доцент (2012–2016), кандидат мистецтвознавства (2016).

Нагороджена Почесною грамотою Національної спілки театральних діячів України «За самовіддане служіння справі виховання мистецьких кадрів» (2013).

В доробку понад двадцять публікацій у фахових та інших українських, а також зарубіжному наукових виданнях. Основні напрямки наукових досліджень: теорія і практика сценічного мистецтва в Україні та діаспорі; жанрова і формотворча специфіка сценічного втілення недраматургічного матеріалу на літературній естраді та в театрі, теоретичні засади і практичні навички сценічного мовлення на перетині мистецтва художнього слова й акторської майстерності; історія українського і зарубіжного театру.

Учасниця міжнародних і всеукраїнських наукових конференцій.

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ

МОНОГРАФІЯ

Kukuruza N. Professional performing arts as an expression of national spiritual and cultural heritage of the Ukrainian diaspora // ART SPIRITUAL DIMENSIONS OF UKRAINIAN DIASPORA: collective scientific monograph (Dutchak V., Karas’ H., Dundiak I., Kozinchuk V., Kukuruza N., Novosiadla I., Fabryka-Protska O., Duda L., Fedorniak N., Obukh L., Kurbanova L., Sloniovska O.). Dallas, USA: Primedia eLaunch LLC, 2020, 107–145.

 

ВАК – КАТЕГОРІЯ В

 1. Кукуруза Н. Дискурс мелодекламації в українському культурно-мистецькому просторі. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Науковий збірник. Випуск 28. Рівне : РДГУ, 2018. С. 274–279. 
 2. Кукуруза Н. Франкіана у мистецтві художнього слова української діаспори 2 пол. ХХ–ХХІ сторіччя. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Науковий збірник. Випуск 32. Рівне : РДГУ, 2019. С. 19–25. 
 3. Кукуруза. Н. Національно-патріотична тематика в сценічному мистецтві української діаспори другої половини XX ст. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 28. Том 5. C.153–159.
 4. Кукуруза Н.В. Жанр ревю в мистецтві української діаспори: витоки, канон, імена, тематика. Українська культура : минуле, сучасне, шляхи розвитку Науковий збірник. Випуск 34. Рівне : РДГУ, 2020. С. 186–192.
 5. Кукуруза Н. В. Інсценізації в українській діаспорі: традиції і новації [Текст] / Н. В. Кукуруза // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Вип. 17–18. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, 2009. – С. 63–69.
 6. Кукуруза Н. В. Літературна композиція: історія, традиції, сучасна практика [Текст] / Н. В. Кукуруза // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Вип. 23. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет ім.  В. Стефаника, 2011. – С. 90–94.
 7. Кукуруза Н. В. Засади візуалізації літературної композиції в сучасному культурно-мистецькому просторі [Текст] / Н. В. Кукуруза // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. 2013. – № 2. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013.– С. 153–158. – (Серія: Мистецтвознавство).
 8. Кукуруза Н. В. Динаміка жанру літературної композиції в сценічному мистецтві ХХ століття [Текст] / Н. В. Кукуруза // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – 2012–2013. – Вип. 26–27. – С. 323–329.
 9. Кукуруза Н. В. Жанр літературної композиції у ціннісно-естетичному вимірі [Текст] / Н. В. Кукуруза // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку : зб. наук. пр. : наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. – Вип. 19. Т. 2. / Упоряд. В. Г. Виткалов; редкол. : А. Г. Баканурський, В. Г. Горпенко, С. В. Виткалов та ін. ; наук.-бібліогр. редагування наукової бібліотеки РДГУ. – Рівне : РДГУ, 2013. – С. 277–281.
 10. Кукуруза Н. В. Жанр і форми літературної композиції у творчості діячів мистецтв української діаспори [Текст] / Н. В. Кукуруза // Мистецтвознавчі записки: зб. наук. праць. – Вип. 25. – К. : Міленіум, 2014. – С. 208–214.
 11. Кукуруза Н. В. Трансформація жанрової форми літературної композиції в культурно-мистецькому просторі України [Текст] / Н. В. Кукуруза // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Вип. 28–29. Ч. 2. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 186–191.
 12. Кукуруза Н. В. Життя і творчість Т. Шевченка в літературній композиції: сучасні жанрові вирішення [Текст] / Н. В. Кукуруза // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку : зб. наук. пр. : наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. – Вип. 20. Т. 2.  / Упоряд. В. Г. Виткалов; редкол. : А. Г. Баканурський, С. В. Виткалов, О. М. Гончарова та ін. ; наук.-бібліогр. редагування наукової бібліотеки РДГУ. – Рівне : РДГУ, 2014. – С. 44–48.
 13. Кукуруза Н. В. Жанровая система современной литературной композиции [Текст] / Н. В. Кукуруза  // Пытанні мастацтвазна╝ства, этналогіі і фалькларыстыкі / НАН Беларусі, Цэнтр даследавання╝ беларускай культуры, мовы і літаратуры; навук. рэд. А. І. Лакотка. – Мінск : Права і эканоміка, 2014. – Вып. 16. – С. 275–279.

 

СТАТТІ В ІНШИХ ВИДАННЯХ ЗА МАТЕРІАЛАМИ КОНФЕРЕНЦІЙ

 1. Кукуруза Н. Джерелознавчі аспекти дослідження української сценічної мови. Культурні та мистецькі студії ХХІ століття: науково-практичне партнерство: матеріали міжнародного симпозіуму, 6 червня. 2019 р. М-во культ. України; Нац. акад. кер. кадрів культ. і мистец. Київ: НАКККіМ, 2019. С. 190–200.
 2. Кукуруза Н. Володимир Шашаровський як майстер театралізованих видовищ у середовищі української діаспори другої половини ХХ ст. Мистецтво. Культура. Освіта: збірник наукових праць Навчально-наукового Інституту мистецтв ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Випуск 1. Івано-Франківськ: Фоліант, 2019. С. 56–59. 
 3. Кукуруза Н. Творчість Лесі Українки в театральному мистецтві діаспори / Леся Українка в діаспорному літературознавстві. Німецько-українські зв’язки. Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної наукової конференції  в Мюнхені (3.04.2019 – 7.04. 2019. Мюнхен – Тернопіль, 2019. С. 138–147.
 4. Kukuruza N. Genre- und Formspezifik der Realisierung des künstlerischen Wortes in der Bühnenkunst der ukrainischen Diaspora in der zweiten Hälfte des 20. Jh. Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht. X. Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. Dortmund : Readbox GmbH, 590–597.
 5. Кукуруза Н. В. Актуальність проблем інсценізації: закони драми, поетика, естетика / Н. В. Кукуруза  // Сучасні тенденції розвитку професійної компетенції майбутніх митців : Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської практичної конференції (Луганськ, 21–22 лютого 2008 р.). – Луганськ-Арт, 2008. – С. 89–94.
 6. Кукуруза Н.В. Особливості буття повісті «Земля» Ольги Кобилянської в інсценізаціях В. Василька та Д. Чиборака / Н. В. Кукуруза // Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития ‘2010 : Сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции (Одеса, 4–15 жовтня 2010 р.). – Том 17. Философия и филология. – Одесса : Черноморье, 2010.  – С. 3–6.
 7. Кукуруза Н.В. Роль інсценізації у виховній роботі в інститутах мистецтв [Текст] / Н. В. Кукуруза // Вісник Запорізького національного університету : Збірник наукових статей. Педагогічні науки. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2010. – С. 30–33.
 8. Кукуруза Н.В. Сучасна українська проза на сценах театрів України [Текст] / Н. В. Кукуруза // Діалог культур у контексті історії українсько-грецьких зв’язків: зб. матеріалів міжн. наук.-практ. конф., Київ, 20 травня 2011 р.: НАКККіМ, 2011. – С. 159–164.
 9. Кукуруза Н. В. Жанр літературної композиції в культурно-мистецькому просторі України (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) : тези [Електронний ресурс] / Н. В. Кукуруза. // Перспективні інновації в науці, освіті, виробництві і транспорті : міжн. наук.-практ. Інтернет-конф., 17–26 грудня 2013 р.  – Режим доступу : http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/arts-architecture-and-construction-413/theory-and-history-of-culture-413/19670-413-1283. – Назва з екрану.
 10. Кукуруза Н. В. Мистецтво художнього слова в творчості народної артистки України Христини Фіцалович [Текст] / Н. В. Кукуруза // Науковий збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Мистецтво Прикарпаття в соціокультурному просторі України (на пошанування 90-ї річниці від дня народження Михайла Фіголя. – Видавництво «Ярина». Підприємець Майданчук І. І. – 2017 р. – С. 180–184. – 352 с.
 11. Кукуруза Н. В. Літературно-сценічні форми діяльності актора Євгена Нищука [Текст] / Н. В. Кукуруза // Вибрані матеріали науково-практичних конференцій пам’яті театрознавця Євгенія Русаброва 2014–2018 рр. / уклад. Ю. Щукіна : ред. Ю. Полякова. – Харків : Колегіум, 2018. – 244 с. – С.120–126.
 12. Кукуруза Н. В. Творчі іпостасі актриси Галини Стефанової [Текст] / Н. В. Кукуруза //  Культурно-мистецьке середовище: творчість та технології: Матеріали Одинадцятої Міжн. наук.-творчої конф., м. Київ, 12 квітня 2018 р. / за заг. ред. К. І. Станіславської. Київ : НАКККіМ, 2018. 192 с. – С. 102–105.

 

СТАТТІ В ІНШИХ ВИДАННЯХ

 1. Kukuruza N. Muzyczna i teatralna działalność ukraińskich aktorek w Galicji od końca XIX do początku XX wieku. Musica Galiciana. Tom XVI/Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. 2019, 79–93.
 2. Кукуруза Н. В. Інсценізація повісті «Земля» Ольги Кобилянської: літературна першооснова й вистава [Текст] / Надія Кукуруза // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. 2009–2010. Вип. 23–24. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2009–2010. – 362 с.  – С. 314–319.
 3. Кукуруза Н.В. Інсценізація «за твором» і «за мотивами твору» (на матеріалі повісті «В неділю рано зілля копала” Ольги Кобилянської) [Текст] / Н. В. Кукуруза // Прикарпатський вісник Наукового товариства ім. Шевченка. – Слово. – № 3 (10). – 2010. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2010. – С. 304–311.
 4. Кукуруза Н.В. Інсценізація літературного тексту як культурно-історична парадигма [Текст] / Н. В. Кукуруза // Мистецькі пошуки: Науково-методичний журнал. – Суми : Вінниченко М. Д., 2011. – С. 73–79.
 5. Кукуруза Н.В. Інсценізації національної класики на сценах українських театрів у контексті сучасної масової культури [Текст] / Н. В. Кукуруза // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира  Гнатюка. Серія : Мистецтвознавство. – № 2. –  2011. – С. 168–174.
 6. Кукуруза Н. В. Творчість Т. Шевченка в мистецтві літературної композиції [Текст] / Н. В. Кукуруза  // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. – 2013. – № 2 (22) . – С. 431–442.
 7. Кукуруза Н. В. Вокальна творчість актрис театрів Галичини кінця ХІХ – поч. ХХ ст. [Текст] / Н. В. Кукуруза // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. – № 4 (40) – 2017, 3 (47) – 2018. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – С. 337–350.

 

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

 1. Кукуруза Н. В. Майстерність ведучого: Навчальний посібник / Надія Кукуруза. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2010. – 176 с.
 2. Кукуруза Н. В. Літературна композиція: від задуму до сценічного втілення: навч. посіб. до розділу з курсу «сценічна мова» [Текст] / Н. В. Кукуруза. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2014. – 272 с.

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 1. Робота режисера над оповіданням :  Методичний посібник до навчального курсу / укл. – Надія Кукуруза – Івано-Франківськ, 2008. – 72 с.
 2. Робота над віршованим текстом: методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання з курсу «Сценічна мова» (спеціальність  6.020201 «Театральне мистецтво». Спеціалізація «Режисер естради і масових свят»). – укл. Надія Кукуруза. – Івано-Франківськ, 2014. – 28 с.
 3. Робота над естрадним номером: розмовний жанр. Методичні рекомендації до розділу з навчального курсу «Розмовний жанр на естраді» для студентів денної та заочної форми навчання спеціалізації «Режисер естради і масових свят (спеціальність  6.020201 «Театральне мистецтво». Спеціалізація «Режисер естради і масових свят») / укл. Надія Кукуруза. – Івано-Франківськ. – 56 с.

 

РЕПЕРТУАРНИЙ ЗБІРНИК

 1. «Недописані мелодії.., недоспівані пісні» (нотне видання) / Упорядкування і передмова Н. Кукурузи. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2006. – 58 с.

 

КОНФЕРЕНЦІЇ

 1. Міжнародний Симпозіум «Культурні та мистецькі студії ХХІ століття: науково-практичне партнерство» (6 червня 2019 року, Київ)
 2. Міжнародна науково-практична конференція «Семіосфера культури в просторі сучасності» (30 вересня – 2 жовтня 2019 р.,  Львів)
 3. ХV Міжнародна науково-практична конференція  «Європейський культурний простір і українські перспективи» (14–15 листопада 2019 р., Рівне)
 4. X Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Діалог мов – діалог культур. Україна і світ» (24 жовтня – 27 жовтня 2019 р., Мюнхен)
 5. XI міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції «Діалог мов – діалог культур. Україна і світ» (29 жовтня – 1 листопада 2020 р., Мюнхен)
 6. ХVI Міжнародна науково-практична конференція «Україна першого двадцятиліття XXI століття: культурно-мистецький вимір» (17–18 листопада 2020 р., Рівне)
 7. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку професійної компетенції майбутніх митців» (Луганськ, 2008);
 8. Міжнародна конференція «Теорія та практика підготовки акторських кадрів» (Запоріжжя, 2009);
 9. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Наукові дослідження та їх практичне застосування. Сучасний стан та шляхи розвитку, 2010» (Проект SWorld,  2010);
 10. Міжнародна науково-практична конференція «Діалог культур у контексті історії українсько-грецьких зв’язків (Київ, 2011);
 11. IV Міжнародна науково-практична конференція «Традиции и современное состояние культуры и искусств» (Мінськ (Білорусь), 2013);
 12. ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція «Українська культура у розмаїтті виявів» (Рівне,  2013);
 13. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте, 2013» (Проект SWorld,  2013);
 14. Х Всеукраїнська науково-практична конференція «Українська культурно-мистецька практика в історичній ретроспективі» (Рівне, 2014);
 15. Міжнародна науково-практична конференція «Sacrum et profanum в культурі» (Львів, 2015);
 16. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція пам’яті  Євгенія Русаброва (до 60-річчя від дня народження науковця, педагога і театрального критика)  (Харків, 2016);
 17. Міжнародна наукова конференція «Мистецтво Прикарпаття в соціокультурному просторі України (на пошанування 90-ї річниці від дня народження Михайла Фіголя)   (Івано-Франківськ, 2017);
 18. XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa MUSICA GALICIANA «Kobiety w kulturze muzycznej Galicji” (Rzeszów (Польща), 2017);
 19. Десята Міжнародна науково-творча конференція «Культурно-мистецьке середовище:творчість та технології» (Київ, 2018)

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Забезпечує викладання практично-індивідуальних і лекційно-практичних навчальних дисциплін: «Сценічна мова», «Майстерність ведучого», «Розмовний жанр на естраді», «Історія театру», «Диктор радіо і ТБ», «Робота на радіо і ТБ», «Основи журналістики», «Техніка мови диктора».

Авторка навчальних посібників «Майстерність ведучого» (2010) і «Літературна композиція: від задуму до сценічного втілення» (2014) з грифами МОН України, методичного посібника «Робота над оповіданням» (2008), методичних рекомендацій до розділів з навчального курсу «Сценічна мова», «Розмовний жанр на естраді».

Пройшла науково-педагогічне стажування на кафедрі сценічної мови театрального факультету Харківського державного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (2011).

Керівник наукового студентського гуртка (з 2014-го).

Студенти викладача – переможці всеукраїнських конкурсів читців:

 1. ІV Всеукраїнський конкурс професійних читців імені Романа Черкашина: студенти V курсу спеціалізації «актор драматичного театру і кіно» Катерина Тисяк (ІІІ премія), Олексій Бакін (дипломант) (м Харків, 2010);
 2. Всеукраїнський літературно-мистецький конкурс на краще виконання творів Олени Теліги «Щоб далі йти дорогою одною!»: студентка V курсу спеціалізації «актор драматичного театру і кіно» Оксана Сливка (І премія в номінації «Професійні читці») (м. Київ, 2011);
 3. ХХ Всеукраїнський відкритий конкурс читців імені Тараса Шевченка студентка V курсу спеціалізації «актор драматичного театру і кіно» Олена Семенькова (лауреат з присвоєнням Диплома ІІІ ступеня), Катерина Тисяк та студент V курсу спеціалізації «режисер естради і масових cвят» Дмитро Ярема (дипломанти) (м. Київ, 2011 р.);
 4. ІІІ Конкурс читців ім. О. П. Лесникової: студентка V курсу спеціалізації «актор драматичного театру і кіно» Олена Семенькова  (дипломант, ІІІ премія)  (м. Харків, 2011);
 5. ХХІ Всеукраїнський відкритий конкурс читців імені Тараса Шевченка: студентка ІІІ курсу спеціалізації «режисер естради і масових cвят» заочної форми навчання Іванна Василевська (дипломант) (м. Київ, 2012 р.);
 6. ІІ Всеукраїнський театральний конкурс «Мрій-Дім»: cтудентка ІІІ курсу спеціалізації «режисер естради і масових cвят» Аліна Славіта (диплом «За збереження і популяризацію національних традицій») (м. Прилуки, 2013);
 7. V відкритий конкурс молодих конферансьє на приз народного артиста України Івана Шепелєва: cтудент ІV курсу спеціалізації «режисер естради і масових cвят» Іван Тимків (лауреат І премії, також отримав спеціальний приз газети «Комсомольская правда в Украине» (м. Дніпропетровськ, 2013);
 8. ІІІ Відкритий обласний конкурс молодих акторів імені Оксани Затварської: cтудентка ІІ курсу спеціалізації  «актор драматичного театру і кіно» Ірина Буняк (диплом «За артистичне виконання монологу») (м. Івано-Франківськ, 2014);
 9. ІV Відкритий обласний конкурс молодих акторів імені Оксани Затварської: студентки ІІІ курсу спеціалізації “актор драматичного театру і кіно” Ольга Кожушок – лауреат (І премія), Ольга Довгас – лауреат (ІІІ премія) (м. Івано-Франківськ, 2016);
 10. Х Всеукраїнський конкурс професійних читців імені Івана Франка: студентка ІІІ курсу спеціалізації «актор драматичного театру і кіно» Ольга Довгас –  лауреат (І премія) (м. Київ, 2017)
 11. VІІІ Всеукраїнський конкурс професійних читців імені Романа Черкашина: студенти IV курсу спеціалізації «актор драматичного театру і кіно» Ольга Довгас – лауреат (ІІ премія), Богдан Романюк – лауреат (ІІІ премія) (м. Харків, 2018);
 12. ХІ Всеукраїнський конкурс професійних читців імені Івана Франка: студент IV курсу спеціалізації «актор драматичного театру і кіно» Богдан Романюк отримав Приз-відзнаку (співпраця з «Українське радіо культура» UA: Суспільне ) від члена журі, заслуженої артистки України Лариси Недін   (м. Київ, 2018)

 

ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

В рамках VІІ-го Міжнародного фестивалю драматургії та витончених мистецтв «АМПЛУА» провела майстер-клас з техніки сценічного мовлення (2019, м. Коломия).

Авторка ідеї створення моновистави «Іра» про життя і творчість оперної зірки Ірини Маланюк в Івано-Франківській обласній філармонії імені Іри Маланюк, чию роль виконала випускниця Навчально-наукового інституту мистецтв, ведуча філармонії Ольга Кожушок (авторка п’єси і режисерка – Ольга Анненко). 

Має великий практичний досвід як режисер, сценарист і ведуча культурно-мистецьких заходів: від міських до міжнародних.

Серед них – мистецькі вечори-зустрічі з лауреатами Національної премії ім. Т. Шевченка, церемонія вручення Почесного прапора Ради Європи містові Івано-Франківську, всеукраїнські конкурси хорової музики ім. Д. Січинського, міжнародні фестивалі хорової музики «Передзвін», творчі вечори митців Прикарпаття, зокрема ювілейні концерти викладачів Інституту мистецтв засл. арт. України Ольги Молодій і Любові Гундер, народного вокального ансамблю «Росинка» (худ. кер. – засл. діяч мистецтв України Христина Михайлюк), дириґента Ніку Міцнєя; вечори камерної музики циклу «Класики та сучасники», «Стилями й напрямками…».

Упорядкувала творчу спадщину композитора, музичного керівника ВІА «Гуцулочки» Івано-Франківського педагогічного інституту Володимира Яцоли.

Член журі V Всеукраїнського конкурсу професійних читців імені Романа Черкашина (Харків, 2012), член експертної ради V Всеукраїнського театрального фестивалю «Коломийські представлення» (Коломия, 2013), член журі театрального конкурсу в рамках ХХ Всеукраїнського пластового мистецько-інтелектуального фестивалю «Орликіада» (2013), а також обласних відкритих конкурсів молодого актора імені Оксани Затварської  і міських конкурсів читця імені Т.Шевченка.

2017 рік – член журі Всеукраїнського конкурсу професійних читців імені Лесі Українки (м. Луцьк).

ФБ: https://www.facebook.com/kukuruza.nv

E-mail: kukuruza.nv@mail.com

Тел: +38 (0342) 523429

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника