Навчально-методичні матеріали – 024 ХМ

Юрій Скобель.

Український народно-сценічний танець: Методичні рекомендації з дисципліни  український народно-сценічний танець (західний регіон)  І, ІІ рік навчання 024 Хореографія / Юрій Мирославович Скобель. – Івано-Франківськ: Навчально-науковий інститут мистецтв ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2019 – 128с.

ББК 85.327 (Укр)

 

Методичні рекомендації розроблені на основі навчального плану та програми  Навчально-наукового  інституту мистецтв ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» і призначенні для надання методичної та практичної допомоги в процесі вивчення дисципліни  «Український народно-сценічний танець». У рекомендаціях вкладені: лекційний матеріал, методика виконання вправ екзерсису біля станка, характерні особливості хореографічного мистецтва Західної України, опис основних положень, та танцювальних рухів,  рекомендована література.

Методичні рекомендації призначенні для студентів напряму підготовки 024 «Хореографія».


 

 

Світлана Васірук.

 Класичний танець . (2-ге видання перероблене та доповнене ) –  Івано-Франківськ, 2011. – 260 с.

 ББК 85.327(4 Укр.)    В 19       

ISBN 978-966- 640-345-5

Головне завдання навчально-методичного посібника «Класичний танець» – надання методичної та практичної допомоги у процесі викладання курсу у вищих навчальних закладах мистецького спрямування та в оволодінні дисципліни студентами хореографічних спеціалізацій.

Посібник розрахований на педагогічну та студентську аудиторію і складений з урахуванням терміну навчання зі спеціальності в межах вузівської програми.

У посібнику розглянуто методичні засади викладання класичного танцю з аналізом методики викладання основних рухів та вправ, а також подано приклади уроків для кожного року навчання. Він також містить критерії оцінки знань та навичок студентів з метою підсумкового контролю.

_______________________________________________________________________

Богдан Стасько. Наталія Марусик.

Роман Гарасимчук та його автентичні “Танці гуцульські” (західні етнографічні регіони)

УДК 792.8 (075.8)  ББК 85.327 (4 Укр.) С77

ISBN978-966-640-669-4

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України  як посібник для студентів вищих навчальних закладів ( № 1/1-1-10143  від 09.12.09)

В навчально-методичному посібникузібрано і систематизованоцінний танцювальний матеріал, характерний для автентичної Гуцульської хореографії, який свого часу досліджувався видатним етнографом Романом Гарасимчуком.

Наукове видання розраховано на професіоналів-хореографів, початківців, аспірантів, магістрів і студентів мистецьких спеціальностей вищих навчальних закладів, а також широке коло любителів хореографічного мистецтва.

 

_______________________________________________________________________

Богдан Стасько. Наталія Марусик.

Український народний одяг (Західні етнографічні регіони). Навчально-методичний посібник. – Івано-Франківськ : Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ,2009. – 120с.

УДК 391 (477) ББК 63.59 (4 Укр) С77

ISBN 978-966-640-254-0

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України  як посібник для студентів вищих навчальних закладів ( № 1.4/18-Г-2628  від 04.12.08)

В навчально-методичному посібнику детально охарактеризовано жіночий та чоловічий народний одяг Західних етнографічних регіонів України та одяг Українців, які проживають на історично українських землях на теренах Польщі. проаналізовано матеріал, його крій, способи зшивання деталей, розглянуто різі види вишивок.

Посібник адресовано аспірантам, магістрам, студентам вищих навчальних закладів і шанувальникам хореографічного мистецтва.

 

_______________________________________________________________________

Богдан Стасько.

Хореографічне мистецтво Івано-Франківщини – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2004, – 312 с + 8с. кол.іл.

ББК 85.32  С77 

ISBN 966-668-056-4

 

 

Рекомендовано до друку вченою радою Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Ця монографія – окреме дослідження про творчий шлях і життя хореографів Прикарпаття Ярослава Чуперчука, Володимира Петрика, Алу Зібаровську,  Василину Чуперчук-Дрекало.

Монографія розраховвана на широке коло читачів – шанувальників народного хореографічного мистецтва.

______________________________________________________________________

Богдан Стасько.

Танці з Прикарпаття: навчальний посібник/Богдан Стасько – 2-ге вид. – Івано-Франківськ: Плай, 2009. – 206с.

УДК 792.8  ББК 85.32  С77

ISBN 978-966-640-258-8

 

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України  як навчальний посібник для студентів мистецьких спеціальностей вищих навчальних закладів ( № 1.4/18-Г-201 від 08.05.08)

У книзі представлено фольклорні танці Прикарпаття та хореографічні постановки митсців Карпатського краю, які залюбки виконуються аматорськими та професійними колективами.

_______________________________________________________________________

Світлана Васірук.

Історико-побутовий танець : навч.-метод. посіб. для студ. мистец. спец. вищ. навч. закл. / С. О. Ва­сі­рук. – Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2012. – 184 с. : іл.

  УДК 792.8 (075.8) ББК 85.327 (4 Укр) В19 

   ISBN 978-966-640-346-2

Рекомендовано до друку вченою радою Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника  (протокол № 5 від 25.05.2010 р.)

Головне завдання навчально-методичного посібника “Історико-побутовий танець” – на­дання методичної та практичної допомоги в процесі викладання предмета у вищих на­вчаль­них закладах мистецького спрямування відповідно до програмних вимог та ово­лодіння дисципліни студентами хореографічних спеціалізацій.

Навчально-методичний посібник розрахований на педагогічну та студентську ауди­то­рію, керівників танцювальних колективів, а також усіх шанувальників хореографічного мис­тец­тва.

Значна увага в посібнику зосереджена на питаннях ста­нов­лен­ня та розвитку історико-по­бутового танцю, дано характеристику епох, представлено най­більш типові взірці побуто­вих та бальних танців минулих віків, проаналізовано ме­то­ди­ку вивчення основних елементів та вправ екзерсису, а також подано відповідний музичний ма­теріал

______________________________________________________________________

 

Світлана Васірук.

Класичний танець : навчально-методичний посібник / С. О. Васі­рук. – Івано-Франківськ : Прикарпатсь­кий національний універ­си­тет імені Василя Стефаника, 2009. – 260 с.

УДК 792.8 (075.8)  ББК 85.327 (4 Укр.) В19ISBN 978-966-640-268-7

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України  як посібник для студентів вищих навчальних закладів ( № 1/11-5920 від 22.07.09)

Головне завдання навчально-методичного посібника “Класичний танець” – надання методичної та практичної до­по­моги у процесі викладання курсу у вищих навчальних закладах мистецького спрямування та в оволодінні ди­сци­плі­ни сту­ден­та­ми хореографічних спеціалізацій.

Посібник розрахований на педагогічну та студентську аудиторію і складений з урахуванням терміну навчання зі спе­ціальності в межах вузівської програми.

У посібнику розглянуто методичні засади викладання класичного танцю з ана­лізом методики виконання основ­них рухів та вправ, а також подано приклади уро­ків для кожного року навчання. Він також містить критерії оцінки знань та на­ви­чок студентів з метою підсумкового контролю.

_______________________________________________________________________