НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ

Надія Грицан.

Техніка сценічного мовлення. – Івано- Франківськ, 2004. – 238 с.

ББК 85.3.30.7     Г.85      ISBN 966-640-140-1

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчально-методичний посібник для студентів театральних факультетів інститутів культури і мистецтв.

У посібнику викладено методику роботи над технікою мови з використанням творчих завдань як важливого інструмента активізації виховання сценічного слова. Пропонується широкий спектр вправ, творів народної творчості, художньої літератури, апробованих автором у процесі практичної роботи над технікою сценічного мовлення.

Надія Грицан.

Слово у поетичному театрі: Навчально-методичний посібник. – Івано-Франківськ, 2008. – 300 с.

ББК 792.026:808.5   УДК 85.334.07  Г-85  ISBN 978-966-640-220-5

Навчально-методичний посібник заслуженого працівника культури України, доцента Н. В. Грицан знайомить читача з творчою лабораторією Поетичного театру Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника як школи майстерності художнього слова.

Сценарії поетичних вистав, апробовані автором упродовж багатолітньої творчої і педагогічної діяльності, дають уявлення про широкі можливості поетичного театру як важливої форми ідейного, творчого і професійного виховання індивідуальності актора, режисера, диктора радіомовлення і телебачення.

Адресована студентам, викладачам навчальних закладів культури і мистецтв, режисерам поетичних театрів, театрів слова, педагогам театральних студій, шанувальникам мистецтва слова.

Грицан А.В.

Виховання режисера: Психофізичний та інтелектуальний тренінг. – к.: Техніка, 2005. – 128 с.

ББК 85.33я7      Г85     iSBN 966-575-103-4

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (№ 14/182-2716 від 20.12. 04)

Навчальний посібник розрахований для студентів початкових курсів театральних відділень вищих навчальних закладів культури і мистецтв. У ньому подані педагогічні ідеї, методи і прийоми видатних театральних діячів минулого й сучасності: К. Станіславського, В. Немировича-Данченка, І. Карпенка-Карого, М. Кропивницького, П. Саксаганського, В. Василька, Є. Вахтангова, М. Чехова, Л. Курбаса, Г. Юри, О. Попова, Г. Товстоногова, С. Данченка та ін. Автор не еклектично сполучає різні школи та напрями підготовки режисерів і акторів, а відбирає те, що відповідає позиціям школи К. С. Станіславського в сучасному її розумінні. У посібнику пропонується мінімум теоретичних знань із режисури та майстерності актора, необхідний для усвідомленого виконання студентами практичних занять у процесі виконання тренінгів.

Грицан А. В.

Виховання режисера: психофізичний та інтелектуальний тренінг [Текст] : навчальний посібник / А. В. Грицан. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2009. – 188 с. : іл.

УДК 7.071.2:37(07)     ББК 85.33я7    ISBN 978-966-640-271-7

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (№ 14/182-2716 від 20.12.04)

Навчальний посібник розрахований для студентів початкових курсів театральних відділень вищих навчальних закладів культури і мистецтв. У ньо­му подані педагогічні ідеї, методи й прийоми видатних театральних діячів минулого й сучасності: К. Станіславського, В. Немировича-Данченка, І. Карпенка-Карого, М. Кропивницького, П. Саксаганського, В. Василька, Є. Вахтан­гова, М. Чехова, JI. Курбаса, Г. Юри, А. Попова, Г. Товстоногова, С. Данченка та ін. Автор не еклектично сполучає різні школи та напрями підготовки ре­жисерів і акторів, а відбирає те, що відповідає позиціям школи K. С. Станіславського в сучасному її розумінні. У посібнику пропонується мінімум теоретичних знань із режисури та майстерності актора, необхідний для усвідомленого виконання студентами практичних занять у процесі виконання тренінгів.

Кукуруза Н. В. 

Майстерність ведучого: Навчаль­ний посібник. – Івано-Франківськ, 2010. – 176 с. 

УДК 792.07    ББК 85.33я73    К 89     ISBN – 978-966-668-244-7

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів мистецьких спеціальностей вищих навчальних закладів (№1/11-7401 від 06.08.10)

В інститутах мистецтв дисципліна «Майстерність ведучого» входить до розділу фундаментальних та професійно орієнтованих дисциплін і її викладають студентам спеціалізації «Режисер естради і масових свят» на п’ятому курсі. Предмет передбачає велику кількість практичних за­нять. Значний обсяг матеріалу відведено на самостійне опрацювання. Тому запропонований посібник орієнтуватиме студента на активну пізна­вальну діяльність та самостійну творчу працю.
Оскільки режисерам також доводиться працювати ведучими, в посіб­нику охарактеризовано особливості роботи ведучого, розкрито основні засади його контакту з аудиторією. Звернено увагу на відмінності ве­дення на сцені, в радіо- і телепросторі та веденні приватних свят; подано рекомендації до розвитку майстерності ведучого, для збільшення довіри слухачів до слова, мовленого ведучим, та до його образу.
Навчальний посібник розрахований для науковців, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, а також широкого загалу читачів, котрі цікавляться, яким має бути професійний ведучий.

Надія Кукуруза.

Літературна композиція: від задуму до сценічного втілення. Навчальний посібник з навчального курсу «Сценічна мова». – Івано- Франківськ, «Лілея-НВ», 2014.-272 с.

УДК 792.07  ББК 85.33я73  К 89 ISBN – 978-966-668-244-7

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів мистецьких спеціальностей вищих навчальних закладів (№1/11-11822 від 22.07.2013)

Навчальний посібник заслуженого працівника культури України, доцента Н, В. Кукурузи розкриває літературну композицію як жанр мистецтва художнього слова. У ньому наведено основні прийоми роботи над літературною основою композиції, подано методичні рекомендації з її сценічного втілення. До посібника ввійшли сценарії літературних композицій, які апробували студенти Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.
Призначений для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності «Театральне мистецтво», спеціалізацій «Режисер естради і масових свят» та «Актор драматичного театру і кіно». Буде корисний викладачам, режисерам театрів художнього слова, керівникам театральних студій, шанувальникам мистецтва художнього слова.

М. М. Ігнатюк, М. І. Сулятицький.

Монолог у мистецтві драматичної вистави: Навчальний посібник для студентів вузів культури і мистецтв / Навч. видання. – М. М. Ігнатюк. – Рівне, 2001. – 90 с.

ББК 85.334 (4Укр)я73     І-26

Пропонований посібник – це теоретичні та практичні поради щодо майстерного оволодіння драматургічним монологом та рекомендований навчальний репертуар.
Адресується студентам вузів культури і мистецтв, філологічних факультетів університетів, учням училищ культури і мистецтв, театральних студій, всім тим, хто цікавиться мистецтвом сценічного мовлення.

Ігнатюк М.М., Сулятицький М.І.

На кону вічності : Монолог у мистецтві драматичної вистави / М.М. Ігнатюк, М. І.  Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2005. – 272 с. (48 іл,- св.).

ББК 85.33 (4Укр.) 1-26 1-26     ISBN 966-8265-63-7

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчаль­ний посібник для студентів вищих навчальних закладів (№ 14 /18.2 – 1299 від 06. 06. 2005 р.)

Пропонований посібник-хрестоматія – це теоретичні і практичні пора­ди щодо майстерного оволодіння драматургічним монологом та рекомен­дований для навчального процесу репертуар.

Адресується студентам вищих навчальних закладів культури і мистецтв, учням училищ культури і мистецтв, учасникам аматорських драматичних колективів, театральних студій, абітурієнтам, усім, хто цікавиться мистецт­вом акторської майстерності та сценічного мовлення.

Ігнатюк М.М., Сулятицький М.І.

Свічадо зореслова: Посібник-хрестоматія зі сценічної мови для студентів вищих навчальних закладів культури і мистецтв / М. М. Ігнатюк. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2011. — 532 с.

ББК 85.33 (4Укр)Я7    І26    ISBN978-966-10-Г99-2

Посібник-хрестоматія «Свічадо зореслова» пропонує змістовний об’єм­ний матеріал із дисципліни «Сценічна мова» для професійного його опанування та сценічного втілення.

Посібник орієнтований на практичну підготовку майбутніх акторів, ре­жисерів, читців, на розвиток їх творчого потенціалу, формування фахових навичок та знань з питань мистецтва художнього читання.

Може використовуватися студентами та педагогами вищих навчальних закладів культури і мис­тецтв,  педагогічних університетів, гімназій, шкіл, позашкільних закладів. Крім того, адресується широкому загалу читачів, небайдужих до української літератури та мовлення.

Ігнатюк М.М.

Не забудьте пом’янути. Шевченкове слово у ми­стецтві читця. — Івано-Франківськ: ЛІК, 2013. — 148 с.

УДК 808.55       ББК 85.334.07      ISBN978-966-7779-42-9

Рекомендовано Вченою радою Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника як посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти (Протокол № 6 від 17 квітня 2013 р.)

Посібник-хрестоматія «Не забудьте пом’янути» пропонує сценарії різно­жанрових літературних композицій і поетичної вистави за творами Т. Шевченка та кращими зразками сучасної української поезії. Посібник орієнтований на практичну допомогу студентам мистецьких спеціалізацій, розвиток їх творчого потенціалу, формування фахових навичок читця, актора, режисера з питань мистецтва художнього читання.

Пропонований для студентів і педагогів вищих навчальних закладів культури і мистецтв. Може використовуватися у філармонічних творчих колективах, на радіо і теле­баченні, в педагогічних університетах, в духовних університетах і семінаріях, гімназіях, школах. Адресується аматорським музично-драматичним колективам, усім, хто не байдужий до слова українського геніального поета і творчості пись­менників України.

Фіцалович Х. П.

 • Основи художнього читання та риторики. Навчальний посібник- Івано-Франківськ. – 1997 р.- 71 с.
 • Хорові твори Івана Фіцаловича.Репертуарний збірник.- Івано-Франківськ. – 1997 р. – 72 с.
 • Духовні хорові твори Івана Фіцаловича. Репертуарний збірник.- Івано-Франківськ. – 2000 р. – 148 с.
 • Арії, романси та пісні західно-українських композиторів ХІХ – поч.ХХ ст. Навчальний посібник. – Івано-Франківськ: Плай, 2005 – С. 90 – 117.

Стасько Г.Є., Фіцалович Х.П.

 • Українські народні пісні. Хрестоматія для співу. – Івано-Франківськ, 2001 р.- 101 с.
 • «Арії, романси та пісні». – Івано-Франківськ, 2005 р. – 25 с.

Кривень М. Я.

 • Співає Михайло Кривень.-Репертуарний збірник. – Івано-Франківськ: Плай, 2004.- 69 с.
 • Романси українських композиторів на віршіІвана Франка з репертуару народного артиста України Михайла Кривеня. Репертуарний збірник.- Івано-Франківськ: Плай, 2006. – 69 с.

Грицан А. В.

 • Художня культура карпатських українців: історична типологія.

Чуриліна Л. М.

 • Теорія музики та сольфеджіо для спеціальностей акторське та режисерське мистецтво.

Юрців В. В.

 • До проблеми співвідношення категорій «дія» – «конфлікт»-«мета» в новітній акторській методології.