ХОРЕОГРАФІЯ

Мета освітньої програми “Хореографія”

        Підготовка висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців у галузі   хореографічного  мистецтва. Здобуття студентом професійних компетентностей в сфері виконавського мистецтва, балетмейстерської, викладацької, методичної діяльності, початкової, профільної, фахової передвищої мистецької освіти. Забезпечити підготовку фахівців у галузі знань 02 Культури і мистецтво спеціальності 024 Хореографія. Надання інформації з теорії, виконавства, методики та практики хореографічного мистецтва з акцентом на прикладну творчо-мистецьку діяльність адаптованих до потреб ринку праці сьогодення.

Завдання:

       Сформувати професійні компетентності, спрямовані на вивчення історичного досвіду  хореографічного мистецтва, усвідомлення закономірностей розвитку образотворення та вміння  аналізувати мистецькі практики; отримання навичок розв’язувати типових спеціалізованих задач в мистецькій, дослідницькій галузі хореографічної професійної діяльності; вміти використовувати інноваційні технології, здійснювати виконавську, балетмейстерську, педагогічну діяльність, виконувати функції керівника хореографічного колективу.

Орієнтація освітньої програми

       Освітньо-професійна програма спрямована на оволодіння базовими знаннями та навичками хореографічного мистецтва, викладання хореографії, виконавства, хореографічно-постановчної діяльності, враховує новітні вимоги щодо зв’язку теоретичних та практичних положень та їхнім застосуванням в аналізі хореології через проходження навчальних, педагогічної та виробничої практик; формування фахівців викладачів хореографії, здатних не лише використовувати набуті знання, але й генерувати нові на базі сучасних досягнень науки.

Особливості програми

        Підготовка висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців у галузі хореографічного мистецтва; здобуття студентами професійних компетентностей та застосування їх в хореографічно-виконавській, організаційно-методичній та науково-дослідній роботах, здатних генерувати оригінальні авторські ідеї в хореографічних постановках, робити акцент на забезпеченні розвитку професійних здібностей щодо самоорганізації, вміння самонавчатись, розвивати творче мислення, виявляти креативність, здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в галузі хореографічного мистецтва  для вирішення широкого спектру завдань мистецької освіти та виконавської діяльності. Особливістю освітньої програми є те, що вона розроблена з урахуванням сучасних потреб на ринку праці у сфері хореографічного мистецтва України, зокрема на Прикарпатті, досвіду підготовки фахівців вітчизняними ЗВО. Визначені пріоритети: творчо-виконавська, балетмейстерська та педагогічна діяльність в галузі хореографії. Програма містить три види практики: ознайомчу, педагогічну та виробничу.