Робочі програми та силабуси навчальних дисциплін 024 хореографія